may hut bui nd 120w hang moi 100 hut bui o to tham nen nha vp cong suat den 120w phu kien 4 phu kien hut tuy vi tri khac nhau tren xe bao hanh 12 thang nkpp ndsgauto